Popular posts  

Gjinia e emrit nxenesit

- -

Numërorët e lartshënuar shkruhen kështu me germa 7 shtatë 10 dhjetë 20 njëzet 31 tridhjetë e një Këta emra mashkullor shumësin e Planifikimi i temës mësimore Dallojmë emrat e vendeve December 25th, 2020 - Vlerësohen nxënësit për. 5. Mar 22, 2016 · Rasat. Qëllimi i kësaj ore nga gjuha shqipe është që nxënësit ti thellojnë njohuritë e fituara për emrin, gjininë dhe numrine e emrit. Kategoritë gramatikore. 14 gjinia mashkullore Trajta e pashquar mbaresa Trajta. Ekzistojne emra te gjinise mashkullore te vecante:mashkullorja e dobet dhe mix qe sillen ndryshe ne baze te rasteve. . e shquar. 5. . Emrat në gjuhën gjermane janë të lakueshëm dhe kanë përpara emrave nyja, Gjininë mashkullore ka der. Qëllimi i kësaj ore nga gjuha shqipe është që nxënësit ti thellojnë njohuritë e fituara për emrin, gjininë dhe numrine e emrit. . . Gjinia femërore është një gjini ndër dy gjinitë në gjuhën shqipe (mashkullore dhe femërore). . Emrat e gjinisë asnjanëse në shqip mbarojnë me mbaresat: -it dhe -t. . . Gjinia e emrit. Feb 3, 2018 · Nuk ka kureshtje më të madhe te prindërit e ardhshëm nga ajo se a do të jetë fëmija i tyre djalë apo vajzë. . Gjinia e EMRIt - EMRI - GJINIA E EMRIT - SHUMËSI I EMRAVE MASHKULLORË. 1. Emrat kanë tri gjini: gjininë mashkullore, gjininë femërore dhe asnjanëse. . Mbiemri mund të ketë gjini femërore apo mashkullore. Gjinia e emrit. Lakimi, kriteret e klasifikimit të emrave në lakime. • Emrat e gjinisë femërore mbarojnë. Mbiemri mund të ketë gjini femërore apo mashkullore. Nëse e dini se si mësoni më mirë, mund të përdorni metoda specifike të mësimit për të. Shqipja ka dy gjini gramatikore, femërore dhe mashkullore, asnjanësi nuk dallohet nga gjinia mashkullore. Mjetet dhe mënyrat e shprehjes së shumësit të emrave të gjinisë mashkullore, femërore dhe asnjanëse. Gjinia femërore është një gjini ndër dy gjinitë në gjuhën shqipe (mashkullore dhe femërore). GJINIA DHE NUMRI I EMRIT. GJINIA, TRAJTA DHE RASA E EMRIT. , janë emra femërorë, megjithëse shkojnë pas lakimit të emrave mashkullorë. Rradha e punës për të realizuar mësimdhënien dhe nxënien edhe për fëmijët që paraqesin vështirësi në këto procese: •Përzgjedhja e objektivave mësimorë duke ju referuar specifikave të secilit fëmijë. . Kategoritë gramatikore të emrit dhe përmbajtja e tyre. Would you like to react to this message?. . EMRI. . Rasa e emrit. . met_scrip_pic replacement battery for stanley fatmax powerit 1000a.

Other posts

y>